ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การจัดทำสินค้าตัวอย่าง

บริษัท อุยเฮงเฮลท์คอนซูมเมอร์ จำกัด

Planning and Internal Control Dept.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การจัดทำสินค้าตัวอย่าง

                  ระเบียบปฏิบัตินี้ จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางและข้อกำหนดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ควบคุม ให้เป็นไปตามนโยบายการจัดทำสินค้าตัวอย่างของบริษัทฯ คือ

ขั้นตอนการทำสินค้าตัวอย่างแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

                   1.สินค้าตัวอย่าง Healthcare ใช้สินค้าคลังเกรด B.(อายุสินค้าต่ำกว่า 1 ปี) ในการทำสินค้าตัวอย่าง Code S,0

                      1.1 ดำเนินการผลิตเองโดยเจ้าหน้าคลังสินค้า (DC) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

                          1.1.1จัดทำใบเบิก (SO) เพื่อ Reprocess,Repack (ทำ CN) พร้อมจัดทำใบ PR และ ใบ PO เพื่อสั่งซื้อกลับคืนมาเป็นสินค้าตัวอย่าง Code S,0

                          1.1.2 ส่งใบเบิก (SO) ไป DC เพื่อจัดสินค้านำมาขีดฆ่าบาร์โค้ดพร้อมใส่ S ที่ตัวสินค้าหรือ

ทำสินค้า Code 0และส่งเอกสารใบเบิก (SO) ไปให้ GPM เพื่อทำการออกใบลดหนี้( CN)ตามมูลค่าในใบเบิก (SO) นั้น

                          1.1.3 GPM เปิดบิลขายให้ OHC ตามรายละเอียดในใบ POและส่งเอกสารบิลขายให้ DC เพื่อทำการรับสินค้าตัวอย่าง Code S,0เข้า Stock โดยใบรับสินค้าเข้าจากการ สั่งซื้อเพิ่ม (SI) ตามรายละเอียดบิลขาย

                          1.1.4 จัดทำใบกิจกรรมส่งเสริมการขาย พร้อมทำการเบิกสินค้าตัวอย่าง Code S,0 ในราคาทุนโดย ใบเบิก (SO) เพื่อเป็นตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ในใบกิจกรรมส่งเสริมการขาย

                       1.2 ดำเนินการผลิตโดย GPM โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

                          1.2.1 จัดทำใบเบิก (SO) เพื่อ Reprocess,Repack (ทำ CN) พร้อมจัดทำใบ PR และ ใบ PO เพื่อสั่งซื้อกลับคืนมาเป็นสินค้าตัวอย่าง Code S,0

                          1.2 .2 ส่งใบเบิก (SO) ไป DC เพื่อจัดสินค้าและส่งเอกสารใบเบิก (SO) พร้อมสินค้าไปให้ GPM เพื่อ ดำเนินการผลิตสินค้าตัวอย่าง Code S,0ตามรายละเอียดในใบ POและออกใบลดหนี้( CN)ตามมูลค่าในใบเบิก (SO) นั้น

                          1.2.3 GPM เปิดบิลขายให้ OHC ตามรายละเอียดในใบ POและส่งเอกสารบิลขายให้ DC เพื่อทำการรับสินค้าตัวอย่าง Code S,0เข้า Stock โดยใบรับสินค้าเข้าจากการ สั่งซื้อเพิ่ม (SI) ตามรายละเอียดบิลขาย

                          1.2.4 จัดทำใบกิจกรรมส่งเสริมการขาย พร้อมทำการเบิกสินค้าตัวอย่าง Code S,0 ในราคาทุนโดย ใบเบิก (SO) เพื่อเป็นตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ในใบกิจกรรมส่งเสริมการขาย

                      2.สินค้าตัวอย่าง Oralcare ใช้สินค้าคลังเกรด B.(อายุสินค้าต่ำกว่า 1 ปี) ในการทำเป็นสินค้าตัวอย่าง Code S

                         2.1ทำเป็นสินค้าตัวอย่าง Code S

                            2.1.1 จัดทำใบเบิก (SO) เพื่อ Reprocess,Repack (ทำ CN) พร้อมจัดทำใบ PR และ ใบ PO เพื่อสั่งซื้อกลับคืนมาเป็นสินค้าตัวอย่าง Code S

                            2.1.2 ส่งใบเบิก (SO) ไป DC เพื่อจัดสินค้านำมาขีดฆ่าบาร์โค้ดพร้อมใส่ S ที่ตัวสินค้า และส่งเอกสารใบเบิก (SO) ไปให้ GPM เพื่อทำการออกใบลดหนี้( CN) ตาม มูลค่าในใบเบิก (SO) นั้น

                            2.1.3 GPM เปิดบิลขายให้ OHC ตามรายละเอียดในใบ POและส่งเอกสารบิลขายให้ DC เพื่อทำการรับสินค้าตัวอย่าง Code Sเข้า Stock โดยใบรับสินค้าเข้าจากการ สั่งซื้อเพิ่ม (SI) ตามรายละเอียดบิลขาย

                            2.1.4 ทำการเบิกสินค้าตัวอย่าง Code S โดยใบเบิก (SO) เพื่อเป็นตัวอย่าง ตาม วัตถุประสงค์ในใบกิจกรรมส่งเสริมการขาย

                           2.2 ทำเป็นสินค้าตัวอย่างโดยการผสมใหม่ (Tailing)

                             2.2.1 ส่ง Emailระบุถึงความต้องการส่งสินค้าคลังเกรด B รหัสไหนไปทำการ Tailing และจำนวนสินค้าตัวอย่าง 35 % ซื้อกลับ OHCไปที่ คุณอนุรักษ์ (ดู Stock OHC ผ่านระบบ EDI)

                             2.2.2 เมื่อได้รับการตอบกลับจากคุณอนุรักษ์ทาง Email แล้วจึงจัดทำใบเบิก (SO) เพื่อ Reprocess,Repack (ทำ CN)

                             2.2.3 ส่งใบเบิก (SO) ไป DC เพื่อจัดสินค้า และส่งสินค้าพร้อม เอกสารใบเบิก (SO) ไปให้ GPM เพื่อทำการออกใบลดหนี้( CN) 50% ของมูลค่าในใบเบิก (SO) นั้น

                            2.2.4 จัดทำใบ PR และใบ PO เพื่อสั่งซื้อกลับคืนมาเป็นสินค้าตัวอย่าง Code S โดยGPM เปิดบิลขายให้ OHC ตามรายละเอียดในใบ POและส่งเอกสารบิลขาย ให้ DC เพื่อทำการรับสินค้าตัวอย่าง Code Sเข้า Stock โดยใบรับสินค้าเข้าจาก การสั่งซื้อเพิ่ม (SI) ตามรายละเอียดบิลขาย

                            2.2.5 ทำการเบิกสินค้าตัวอย่าง Code S โดยใบเบิก (SO) เพื่อเป็นตัวอย่าง ตาม วัตถุประสงค์ในใบกิจกรรมส่งเสริมการขาย

                    ดังนั้นเพื่อนำสินค้าคลังเกรด B ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนหมดอายุ และเพื่อการบริหารสินค้าตัวอย่างให้ไม่เกิน 3%  ของยอดขายในประเทศ และ ไม่เกิน 2% ของยอดขายต่างประเทศ


ทั้งนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

จัดทำโดย.........................................................                                                   อนุมัติโดย........................................................

                   (คุณวิภาดา พรหมสุวรรณ)                                                                                       (คุณชัชฎา เต็งอำนวย)

               แผนกแผนงานและควบคุมภายใน                                                                                    กรรมการผู้จัดการ

 

***SOP นี้ได้รับการอนุมติโดย คุณชัยภัทร เต็งอำนวย กรรมการผู้จัดการ ณ วันที่.....19.../..06../.2012..

 

 

qrcode
Ouiheng QR Code